Grondslag

Als Evangeliegemeente Reveil vinden we het belangrijk om aan te geven waar we voor staan. Onderstaand onze grondslag (geloofsbelijdenis) zoals die is opgenomen in onze statuten.

De gemeente heeft tot grondslag een beginselverklaring welke als volgt luidt:

 • De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 • De soevereiniteit van God de Vader in schepping, voorzienigheid,
 • openbaring en voleinding;
 • Onze Heer Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
 • De goddelijke inspiratie van de bijbel en daaruit voortvloeiende haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
 • De universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
 • De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door het geloof in Hem;
 • De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;
 • Het werk van God de Heilige Geest, die verstand verlicht, de wedergeboorte werkt, in de gelovige woont; die ons vrucht en gaven geeft, die ons heiligt en kracht geeft om te getuigen en te werken voor de Heer Jezus Christus;
 • Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen;
 • Het joodse volk Israël als Gods uitverkoren volk waarmee God nog steeds een plan heeft. Gelovigen uit de heidenen worden op deze ‘edele olijf’ geënt en zijn ‘mede-erfgenamen’ van de beloofde toekomst.